Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden onderwijs EMDR Kind en Jeugd
Versie maart 2015

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Annulering
Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7: Prijswijzigingen
Artikel 8: Levering
Artikel 9: Conformiteit
Artikel 10: Betaling
Artikel 11: Niet tijdige betaling
Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 13: Aansprakelijkheid van EMDR Kind en Jeugd voor personeel en ingehuurden
Artikel 14: Vertrouwelijkheid
Artikel 15: Vragen en klachten
Artikel 16: Eigendomsrecht
Artikel 17: Wijziging

Artikel 1: Definities
Onderwijs: Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Afnemer: Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van EMDR Kind en Jeugd

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.Overeenkomst op afstand:Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

EMDR Kind en Jeugd: EMDR Kind en Jeugd gevestigd te Oegstgeest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27371525 en eigenaar van www.emdrkindenjeugd.nl en alle bijbehorende auteursrechten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met EMDR Kind en Jeugd tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod
1. EMDR Kind en Jeugd brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op onderwijs:

  • de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer de onderwijs start;
  • de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat;
  • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  •  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;- de duur van de overeenkomst,

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van EMDR Kind en Jeugd.
5. EMDR Kind en Jeugd mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het postadres van EMDR Kind en Jeugd, inclusief het adres van de vestiging van EMDR Kind en Jeugd;
b. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig.
artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met EMDR Kind en Jeugd via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt EMDR Kind en Jeugd een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door EMDR Kind en Jeugd kan de afnemer de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

Artikel 5: Annulering
1.
Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) Bij annulering tot vier weken voorafgaand aan de opleiding wordt 100% minus € 30,- administratiekosten gerestitueerd.

b) Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand wordt 50% minus €30,- administratiekosten gerestitueerd.

c) Bij annulering binnen twee weken voorafgaand zijn er verschillende mogelijkheden:


  • Bij annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang kan deelname in overleg   worden doorgeschoven naar een volgende training, mits € 30,- extra inschrijvingskosten worden voldaan naast het in alle gevallen verschuldigde cursusbedrag.

  • Bij annuleren binnen 3 dagen voor aanvang of niet verschijnen bij    aanvang kan worden deelgenomen aan een volgende training, mits € 250,- extra inschrijvingskosten worden voldaan naast het in alle gevallen verschuldigde cursusbedrag.


d) Bij annulering tijdens de opleiding geldt het volgende: indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op een van de latere dagen van een training (3e, 4e of 5de dag), en u maakt uw afwezigheid schriftelijk kenbaar uiterlijk 3 dagen voor de betreffende trainingsdag, dan worden u geen extra kosten in rekening gebracht.

e) Echter bij het verstrijken van deze termijn bent u € 75,- extra administratiekosten verschuldigd. In overleg wordt (bij d of e) uw deelname doorgeschoven naar de eerstvolgende trainingsdag, waar ruimte is.
 
2.  Ingeval van overmacht zijn wij gemachtigd de training te wijzigen.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
2. Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een onderwijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van veertien werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. EMDR Kind en Jeugd betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer eventueel van EMDR Kind en Jeugd ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan EMDR Kind en Jeugd terug te zenden. EMDR Kind en Jeugd is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
6. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van EMDR Kind en Jeugd aan de afnemer van rechtswege ontbonden.
7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door EMDR Kind en Jeugd met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.


Artikel 7: Prijswijzigingen
De actuele prijzen staan vermeld op de website www.emdrkindenjeugd.nl en in de bevestigingsbrief.
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8: Levering
1. Lesmateriaal
a. EMDR Kind en Jeugd levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer.
b. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door EMDR Kind en Jeugd vervangen.

Artikel 9: Conformiteit
1. Het onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de EMDR Kind en Jeugd aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. EMDR Kind en Jeugd mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door EMDR Kind en Jeugd tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.


Artikel 11: Niet tijdige betaling
1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De EMDR Kind en Jeugd zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de EMDR Kind en Jeugd gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal EMDR Kind en Jeugd het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. EMDR Kind en Jeugd heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van EMDR Kind en Jeugd te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van EMDR Kind en Jeugd, die aan haar kan worden toegerekend.De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van EMDR Kind en Jeugd komen, zijn ondermeer ziekte en/of werkstaking van werknemers van EMDR Kind en Jeugd dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden zal EMDR Kind en Jeugd in eerste instantie in overleg treden met de opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, dan zal EMDR Kind en Jeugd de overeenkomst beëindigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van EMDR Kind en Jeugd voor personeel en ingehuurden
1. Voor zover EMDR Kind en Jeugd toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van EMDR Kind en Jeugd voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
2. De aansprakelijkheid van EMDR Kind en Jeugd voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van EMDR Kind en Jeugd, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid
1. Door afnemers verstrekte informatie wordt door EMDR Kind en Jeugd, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. EMDR Kind en Jeugd conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen en bewaard in een klantenbestand van EMDR Kind en Jeugd en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van relevante informatie met de betrekking tot EMDR opleidingen. Indien een klant aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 15: Vragen en klachten
1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de onderwijs worden door EMDR Kind en Jeugd beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door EMDR Kind en Jeugd per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EMDR Kind en Jeugd, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest. 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

Artikel 16: Auteursrecht en eigendomsrecht
1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door EMDR Kind en Jeugd verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van EMDR Kind en Jeugd en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 17: Wijziging
EMDR Kind en Jeugd behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van EMDR Kind en Jeugd.EMDR Kind en Jeugd Oegstgeest, maart 2015
www.emdrkindenjeugd.nl