Klachtencommissie en procedure

Klachtenprocedure Mocht u als deelnemer van onderwijs georganiseerd door EMDR Kind en Jeugd een klacht hebben over het onderwijs, dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en/of dit bespreken met een van de trainers van EMDR Kind en Jeugd. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u nadien contact opnemen met Renée Beer, in deze optredend als vertegenwoordiger van EMDR Kind en Jeugd.Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan wordt de klacht voorgelegd aan een beroepscommissie, bestaande uit ter zake deskundigen van buiten EMDR Kind en Jeugd zijnde Prof. Dr. Frits Boer en Drs. Harry Schut.

Indienen en behandelen van een klacht
1. Een klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd en gericht te worden aan:

EMDR Kind en Jeugd
t.a.v. Drs. Renée Beer
Postbus 2
5595 ZG Leende

2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door EMDR Kind en Jeugd.
3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet EMDR Kind en Jeugd binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de eventuele trainer of docent op wie de klacht betrekking heeft.
4. EMDR Kind en jeugd heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
5. Ingeval van beoordeling stelt EMDR Kind en Jeugd de klager zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de klacht. Indien EMDR Kind en Jeugd meer tijd nodig heeft, wordt dit met redenen omkleed kenbaar gemaakt aan de klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar oordeel zal uitbrengen.
6. Indien klager het niet eens is met het oordeel van EMDR Kind en Jeugd, kan in beroep gegaan worden bij de Beroepscommissie, bestaande uit de externe terzake deskundigen Prof dr. F. Boer en Drs. H. Schut.
7. De uitspraken van de Beroepscommissie zijn bindend voor alle partijen.
8. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de beroepscommissie worden binnen 6 weken afgehandeld.
9. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

En verder?
Wij nemen klachten serieus en zien deze als feedback om onze werkwijze te verbeteren.